Warning: imagesx(): 55 is not a valid Image resource in /home/asocia52/public_html/include/addons.php on line 541

Warning: imagesy(): 55 is not a valid Image resource in /home/asocia52/public_html/include/addons.php on line 542

Warning: imagedestroy(): 55 is not a valid Image resource in /home/asocia52/public_html/include/addons.php on line 543p  Info
p  CRSP
p  Forum
p  Linkuri
harta
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
  Consiliere juridica  2 Pentru parinti
3 Pentru copii si tineri
1 Pentru specialisti
donatii
galerie

DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP
In ultima perioada, foarte multe persoane cu handicap ne-au sunat la redactie sa intrebe care sunt drepturile lor. Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) va spun de ce drepturi beneficiaza aceasta categorie, conform Legii 448/2006.

Conform ANPH, persoanele cu handicap au dreptul la urmatoarele facilitati:
- indemnizatie lunara (indife-rent de venituri) de 187 lei (pentru handicap grav), 154 lei (pentru handicap accentuat) si buget personal complementar de 84 lei (grav), 63 lei (accentuat) si 31 lei (mediu);
- gratuitate, in baza unei legitimatii speciale, pe mijloacele de transport in comun atat la metrou, cat si la cele de suprafata;
- gratuitatea transportului fe-roviar, in limita costului unui bilet de tren accelerat la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru sase calatorii dus-intors pe an (pentru handicap accentuat) si 12 calatorii pe an (handicap grav);
-  asistenta medicala gratuita, medicamente si tratament ambulatoriu;
- elevii si studentii au dreptul la echipament tehnic adaptat ti-pului si gradului de handicap, iar cei cu deficiente de vedere, la manuale si cursuri in format adaptat lor;
- un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie;
- adultii cu handicap grav si accentuat, cat si insotitorii lor pot intra gratuit la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, iar cei cu handicap mediu sau usor au reducere la fel ca elevii si studentii (dupa caz);
- adultul cu handicap grav are dreptul la asistent personal, iar cel cu handicap vizual poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor;
- acordarea unei camere de locuit, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public, iar pretul chiriei va fi cel minim stabilit de lege (handicap grav, accentuat);
- cei care au in ingrijire si supraveghere un copil si nu realizeaza alte venituri in afara indemnizatiei lunare si a bugetului complementar au dreptul la o indemnizatie pentru cresterea copilului de 450 de lei si un ajutor lunar de 150 lei, pentru copiii cu varste intre 2 si 7 ani.

Lista scutirilor speciale

Adultii cu handicap grav si accentuat sunt scutiti de la urmatoarele:

- plata impozitului pe salarii, in cazul persoanelor incadrate in munca;
- plata taxei pentru autovehiculele adaptate handicapului;
- plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;
- plata taxei hoteliere;
- 50% reducere pentru elevi si studenti de la taxele pentru cazare si masa la cantinele studentesti;
- plata dobanzii pentru un cre-dit bancar, in scopul cumpararii unui mijloc de transport si pentru adaptarea unei locuinte in conformitate cu nevoile indivi-duale.

Tratamentul medical în strãinãtate

Ordin nr. 1352 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 742 din 2 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 742/2009)

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe nr. A.V. 887 din 27 octombrie 2009,
   avand in vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003,
   in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
   ministrul sanatatii, interimar, emite urmatorul ordin:


  
Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
   "(7) In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin, presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati sa se prezinte la Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii pentru analizarea tuturor proceselor-verbale medicale intocmite si care nu au fost aprobate pana la data publicarii prezentului ordin, in vederea stabilirii punctajului corespunzator fiecarui bolnav in conditiile prezentului ordin.
   (8) Ca urmare a analizarii proceselor-verbale medicale conform prevederilor alin. (7), presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati sa intocmeasca o situatie centralizatoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.
   (9) In situatii temeinic justificate din punct de vedere medical, care necesita aprobarea solicitarii in regim de urgenta, comisiile de specialitate teritoriale care recomanda trimiterea bolnavului pentru tratament in strainatate sunt obligate sa mentioneze aceasta situatie in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit, precum si sa precizeze, in scris, motivele medicale care au stat la baza acestei recomandari."

    2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 5. - (1) Solicitarile de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate se aproba, ca urmare a analizarii acestora, de catre o comisie constituita la nivelul Ministerului Sanatatii, formata din:
   a) secretarul de stat care coordoneaza activitatea Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, in calitate de presedinte al comisiei;
   b) 2 reprezentanti ai Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, dintre care unul va avea calitatea de secretar al comisiei;
   c) un reprezentant al Directiei generale buget si credite externe;
   d) un reprezentant al Directiei legislative si asistenta juridica.
   (2) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
   (3) Comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia sa se intruneasca in primele 5 zile ale fiecarei luni, precum si ori de cate ori este nevoie, in vederea analizarii solicitarilor transmise in conditiile prezentului ordin.
   (4) La finalul fiecarei intalniri, ca urmare analizarii solicitarilor depuse, comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia sa intocmeasca un proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenti ai acesteia.
   (5) In cazul in care solicitarile de finantare a tratamentelor in strainatate depasesc fondurile stabilite lunar cu aceasta destinatie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii aproba finantarea tratamentului in strainatate pe baza urmatoarelor criterii de prioritate:
   a) riscul vital estimat in lipsa tratamentului:
   - risc major (mare) = 10 puncte;
   - risc mediu = 5 puncte;
   - risc scazut (mic) = 0 puncte;
   b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:
   - foarte mare (recuperare totala) = 10 puncte;
   - satisfacator (recuperare partiala) = 5 puncte;
   - nesatisfacator (fara beneficii evidente) = 0 puncte;
   c) beneficiul tratamentului estimat pentru societate:
   - reintegrare sociala si reinsertie profesionala totala = 10 puncte;
   - reintegrare sociala si reinsertie profesionala partiala = 5 puncte;
   - fara reintegrare sociala si reinsertie profesionala = 0 puncte;
   d) varsta pacientului:
   - 0-26 de ani = 10 puncte;
   - 27-60 de ani = 5 puncte;
   - peste 60 de ani = 0 puncte.
   (6) Dupa stabilirea, de catre comisiile de specialitate teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin insumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5), comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii determina punctajul total final corespunzator fiecarui bolnav prin aplicarea urmatoarelor criterii suplimentare:
   a) costul estimat al tratamentului solicitat:
   - sub 25.000 lei = 20 puncte;
   - 25.000-50.000 lei = 15 puncte;
   - 50.000-75.000 lei = 10 puncte;
   - 75.000-100.000 lei = 5 puncte;
   - peste 100.000 lei = 0 puncte;
   b) perioada de timp care a trecut de la data inregistrarii solicitarii la nivelul Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, calculata incepand cu data de la care dosarul transmis este complet si indeplineste toate conditiile de legalitate prevazute in prezentul ordin:
   - sub 1 luna = 0 puncte;
   - 1 luna-3 luni = 5 puncte;
   - 3 luni-6 luni = 10 puncte;
   - 6 luni-12 luni = 15 puncte;
   - peste 12 luni = 20 puncte.
   (7) Pentru bolnavii care au consemnat in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate nivelul de prioritate «Urgenta medicala», criteriile suplimentare nu se aplica.
   (8) Comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii determina punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin insumarea punctajului total consemnat in procesul-verbal medical intocmit de catre comisiile de specialitate teritoriale si punctajele acordate la criteriile suplimentare prevazute la alin. (6).
   (9) Comisia aproba solicitarile care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute in prezentul ordin, in limita fondurilor stabilite lunar cu aceasta destinatie si in ordinea descrescatoare a punctajelor totale finale obtinute in conditiile prezentului ordin.
   (10) In situatia in care ca urmare a aplicarii criteriilor prevazute la alin. (5) si (6) se obtin punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major in lipsa tratamentului."
   3. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
   4. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
   5. Dupa anexa nr. 7 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 8 si 9, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   p. Ministrul sanatatii, interimar,
Cristian-Anton Irimie,
secretar de stat

   Bucuresti, 27 octombrie 2009.
   Nr. 1.352.

 

 

 Cristina Andreescu, inspector de specialitate Compartimentul de Asistentã Familialã si Socialã, DSP.

Demersurile necesare efectuãrii tratamentului medical în strãinãtate pentru afectiuni deosebit de grave ce nu se trateazã în tarã sînt urmãtoarele:
1. Pacientul depune o cerere la Directia de Sãnãtate Publicã a judetului Arges prin care solicitã examinarea sa de cãtre Comisia de Specialitate pentru avizarea trimiterii la tratament medical în strãinãtate, la care anexeazã un document medical din care sã rezulte diagnosticul.
2. Cu adresa de înaintare cãtre comisia de specialitate si formularul de proces verbal, eliberate de Direcþia de Sãnãtate Publicã, solicitantul se prezintã la comisie (la o datã stabilitã si comunicatã de aceasta).
3. În momentul în care solicitantului, prin procesul verbal medical i-a fost recomandatã, de cãtre comisia de specialitate, o clinicã din strãinãtate (numele si adresa clinicii), pentru trimitere la tratament, Directia de Sãnãtate Publicã Arges va începe corespondenta cu respectiva clinicã, cerîndu-i acesteia acceptul (programarea pentru tratament), costul interventiei si contul financiar bancar.
4. Avînd procesul verbal medical completat de comisia de specialitate si acceptul clinicii din strãinãtate, Directia de Sãnãtate Publicã întocmeste dosarul medical pentru tratament în strãinãtate înaintîndu-l Ministerului Sãnãtãtii si Familiei în vederea aprobãrii acestuia si a sumei necesare efectuãrii tratamentului.
5. Suma aprobatã de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si viratã în contul Directiei de Sãnãtate Publicã va fi licitatã, transformatã în valutã si transferatã în contul cliniciii din strãinãtate.

http://spitjudag.wsc.ro/CGI/ARTICOL/ARTICOL.ASP?ART=32

 Sunt cazuri în care bolile grave ale unor copii, tineri sau maturi sunt descoperite târziu sau pacientii se aflã sub tratament cu anii, dar fãrã rezultate pozitive – cancer, leucemie, tumori cerebrale etc. Sunt cazuri în care bolile respective evolueazã rapid sau apar recidive – iar sansele de supravietuire în spitalele din România se reduc drastic (boala nu rãspunde la chimioterapie sau radioterapie, aparatura medicalã pentru interventii chirurgicale complexe lipseste, transplantul nu poate avea loc din lipsã de donator compatibil 100% etc). Avem si medici exceptionali dar, din pãcate, nu pot face minuni cu mâinile goale.
Ce îi rãmâne de fãcut celui care vrea sã trãiascã? Sã lupte pentru a pleca în strãinãtate. În clinici care acceptã pacientul s
i îi dau sanse în stadiul în care, în opinia unor medici români, „nu se mai poate face nimic”. În cazul în care o persoanã diagnosticatã cu o boalã gravã cu evolutie rapidã a fost acceptatã, de exemplu, la INI Hanovra, va fi nevoit sã apeleze la bunãvointa populatiei pentru a-l ajuta, pentru cã CNAS România nu are contract cu aceastã clinicã, deci este exclus sã plece la operatie sau tratament cu formularul E 112. Ar putea pleca cu bani din fondul de solidaritate, conform Ordinului 50/2004, doar dacã nu este o urgentã – adicã boala sã suporte „o amânare” de 2-3 luni, necesare strângerii documentelor, întocmirii dosarului, depunerea la DSP, aprobãri, comisie (se întâlneste doar o datã pe lunã), sedinte de guvern etc. Si, evident, dacã bolnavul are familie sau prieteni care sã batã drumurile pentru el (s-a gândit cineva cã un bolnav cu o tumorã cerebralã, cu dureri infernale de cap si care este amenintat cu orbirea nu are cum sã batã toate drumurile astea?). Existã si riscul de a nu exista bani în fond iar dosarul sã fie amânat din lunã în lunã pânã când…
Pentru cei care sunt dispusi sã încerce:

Formularul E 112

Este formularul care, desi se obtine foarte greu, v-ar putea salva viata – in cazul in care sunteti asigurat la CNAS Romania, sunteti pe o lista de asteptare sau tratamentul este programat prea tarziu.

Casele de asigurari de sanatate la care sunt luati în evidenta asiguratii elibereaza formularul E 112 solicitantilor, daca se încadreaza în una din urmatoarele situatii:
- asiguratul îsi transfera resedinta pe teritoriul unui alt stat membru UE si necesita mentinerea dreptului la prestatiile de
boala – maternitate acordate pâna la momentul transferului în România;
- asiguratul urmeaza sa efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baza din
România, iar acesta nu poate fi acordat într-un interval de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv în Romania, luându-se în considerare starea curenta de sanatate a persoanei si evolutia probabila a bolii.

Asiguratii care solicita formularul E112 vor depune la casa de asigurari de sanatate de care apartin urmatoarele documente:
- cerere;
- copie a actului de identitate sau, dupa caz, a certificatului de nastere;
- un raport medical care va contine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în strainatate, numai pentru cea de a
doua situatie;
- dosarul medical din care sa rezulte diagnosticul pacientului si faptul ca serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat
într-un interval de timp normal în nici una din unitatile sanitare din România;
- o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care sa rezulte
disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicata de persoana solicitanta. În situatia în care asiguratul îsi schimba resedinta va prezenta si un înscris medical din care sa rezulte ca deplasarea nu aduce prejudicii starii de sanatate sau primirii tratamentului medical.

Casele de asigurari de sanatate nu intervin în întocmirea raportului medical sau a evaluarii medicale a pacientului neavând atributii în acest sens, opinia medicala fiind cea care primeaza.

Precizari privind FORMULARUL E 112, conform Casei Nationale de asigurari de sanatate. Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs pentru asigurarea de boala-maternitate. Formularul E 112 se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72.

Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:
- I. pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobândit dreptul la asigurarea de sanatate într-un stat
membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE în care îsi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;
- II. pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa
se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.

Conditii de emitere prevazute de regulamente:
1. Pentru situatia transferului de resedinta – Eliberarea E 112 poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate numai
daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
2. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite doua conditii cumulative:
- A. tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza de care
beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din România.
- B. acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului
respectiv în România, luând în considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.
Daca cele doua conditii sunt îndeplinite, casa de asigurari de sanatate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

Eliberarea formularului E 112 va trebui sa aiba la baza si un raport medical care sa ateste starea de sanatate a solicitantului. Regula generala este ca acest formular se elibereaza înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat.
Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat
anticipat.

Cum se construieste un dosar medical pentru aprobare formular E112
- 1. se aduna toate rapoartele medicale si se traduc in limba tarii de unde este clinica;
- 2. se trimit la doctorul care urmeaza sa se ocupe de pacient in strainatate si se asteapta aprobarea informala;
- 3. se traduce fisierul «Scrisoare de la medicul din strainate care te primeste» in limba tarii respective si se trimite ca
exemplu medicului (atentie sa nu dispara ce este in varianta romana cu rosu si care practic acopera si alte investigatii suplimentare care sunt descoperite ca necesare in baza investigatiilor initial programate);
- 4. Se trimite fisierul de la punctul 3 medicului si se solicita completarea si semnarea acestei scrisori de catre
managementul clinicii/responsabilul lor pentru relatiia cu casa de asigurari de acolo;
- 5. Se primeste fisierul completat si semnat si se da la tradus legalizat;
- 6. Se verifica daca traducerea in romana contine randurile rosii mentionate mai sus;
- 7. Se merge la medicul specialist cu aceasta scrisoare si traducerea ei (nu lasati la medicul din Romania originalele);
- 8. I se da sa completeze de mana formularul «Raport medical de completat de catre medicul din Romania»;
- 9. Daca sunteti din Bucuresti: verificati daca sunteti asigurat OPSNAJ sau CASMB – exista la fiecare din ele un birou
la registratura separat care preia aceste formulare: departamentul de relatii internationale.
Trebuie sa aveti mare grija la: completarea punctului 7; la lista de servicii recomandate trebuie sa coincida cu lista din
scrisoarea de la medicul care va trateaza in strainatate; trebuie incercuit punctul a); se incercuieste punctul b) si pe zona de puncte puncte se scrie explicit ca nu se poate efectua tratamentul in timp util in Romania deoarece exista ex: «permanent riscul de sangerare fapt care ar duce la decesul prematur al pacientului» sau «pacientul este pe pozitia .. (100)  din lista de asteptare pentru tratarea afectiunii, tratarea conform listei punandu-i viata in pericol» – trebuie anexata si lista pe care o are orice spital care trateaza boli grave; se incercuieste c) si se scrie exact cum scrie de tipar, se adauga «durata si modul de transport nefiind in masura sa afecteze starea de sanatate existenta»; se incercuieste d) si se completeaza cu titlurile tuturor rapoartele de la punctul 1; la completarea punctului 8 luati toate semnaturile inclusiv nr de iesire de la spital.

Ordinul 50/2004
Acordarea de ajutor persoanelor cu afecþiuni de sãnãtate deosebit de grave pentru tratament medical ºi intervenþii chirurgicale în strãinãtate
In temeiul art.1 din Ordonanta Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata
prin Legea nr.119/2003, persoanele cu afectiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate in tara, pot fi trimise la tratament in strainatate, cheltuielile pentru aceste tratamente fiind suportate din bugetul de stat alocat Ministerului Sanatatii.
In conformitate cu prevederile cuprinse in Metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in
strainatate aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr.50/2004, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.302/2004, trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate se aproba de Ministerul Sanatatii numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate in tara, pe baza unei documentatii medicale intocmita de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.

Conditii. Trimiterea la tratament se face pentru bolnavii inscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale in Romania, respectiv asistenta medicala primara, de specialitate, si care au fost spitalizati in unitati sanitare care ofera servicii de inalta calitate profesionala si tehnica, dar a caror sanatate nu a fost restabilita.

Cuantum. Dupa obtinerea aprobarii din partea Ministerului Sanatatii si pe baza documentelor primite de la clinica de specialitate din strainatate, se procedeaza la initierea de catre Ministerul Sanatatii a unui proiect de hotarare a Guvernului pentru acordarea unui ajutor. In situatia in care Ministerul Sanatatii nu poate finanta integral tratamentul in strainatate, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la solicitarea Ministerului Sanatatii, poate cofinanta tratamentul.

Modalitati de obtinere. Decizia trimiterii pentru tratament medical in strainatate este adoptata dupa examinarea documentatiei medicale a bolnavului de catre Comisia medicala de specialitate a Ministerului Sanatatii.

Documente Necesare. Persoana care solicita un ajutor pentru tratament medical in strainatate, trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
- inregistrarea unei cereri insotita de documentele medicale (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital,
analize etc.) la Directia de sanatate publica in a carei raza teritoriala domiciliaza;
- efectuarea investigatiei medicale de catre Centrul universitar la care este arondata Directia de sanatate publica
respectiva, conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.50/2004, in vederea intocmirii documentatiei medicale necesara trimiterii bolnavului in strainatate;
- transmiterea acestei documentatii Directiei generale asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii in vederea
examinarii acesteia;
- examinarea documentatiei medicale a bolnavului de catre comisia din cadrul Ministerului Sanatatii, in vederea obtinerii
aprobarii trimiterii la tratament in strainatate.

Ordin nr. 50/2004 Metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Monitorul Oficial nr. 76 din 01/29/2004 . Avand in vedere prevederile art. 3 din O.G. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea 119/2003, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. OB.518/2004, in temeiul prevederilor H.G. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
Art. 1.
(1) Activitatea de trimitere la tratament medical in strainatate a bolnavilor este indeplinita de directiile de sanatate
publica judetene sau a municipiului Bucuresti si de Directia generala asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii.
(2) Trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate se aproba de Ministerul Sanatatii numai pentru afectiunile care nu
pot fi tratate in tara, pe baza unei documentatii medicale intocmite de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de sanatate publica.
Art. 2.
(1) Trimiterea la tratament in strainatate se face pentru bolnavii inscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs
toate nivelurile de acordare a asistentei medicale, respectiv asistenta medicala primara, de specialitate, si care au fost spitalizati in unitati sanitare care ofera servicii medicale de inalta calitate profesionala si tehnica, dar a caror sanatate nu a fost restabilita.
(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize etc.) se depun de
catre medicul de familie, de catre apartinator (sot/sotie, ruda de gradul IV sau reprezentant legal) sau de catre bolnav la directia de sanatate publica in a carei raza teritoriala domiciliaza, impreuna cu o cerere din partea bolnavului sau a apartinatorului.
(3) In centrele universitare medicale din Bucuresti, ClujNapoca, Iasi, Craiova, Timisoara si Targu Mures se organizeaza
comisii de specialitate teritoriale, ai caror presedinti vor fi nominalizati prin ordin al ministrului sanatatii.
(4) Arondarea judetelor la centrele universitare medicale este prevazuta in anexa 1.
(5) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu inalt nivel de
pregatire profesionala, presedintele fiecarei comisii fiind numit de ministrul sanatatii, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii, iar componenta acestora va fi hotarata de presedinte.
(6) Atributiile comisiilor de specialitate teritoriale sunt prevazute in anexa 2.
Art. 3.
(1) Directiile de sanatate publica vor desemna un medic inspector responsabil cu organizarea activitatii de trimitere la
tratament in strainatate, activitate care consta in intocmirea, verificarea si trimiterea documentatiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale.
(2) Medicul inspector prevazut la alin. (1) are obligativitatea demararii documentelor necesare in termen de o saptamana
de la inregistrarea cererii.
(3) Medicul inspector prevazut la alin. (1) efectueaza corespondenta cu clinica recomandata de comisia de specialitate
teritoriala, programeaza bolnavul si obtine documente privind costul si conditiile de plata a tratamentului, precum si numarul de cont al clinicii.
Art. 4.
(1) Bolnavii propusi pentru trimitere la tratament in strainatate pot fi internati intr-o clinica din centrul universitar la care
este arondata directia de sanatate publica, la recomandarea presedintelui comisiei de specialitate teritoriale, pentru efectuarea unei investigatii medicale riguroase atat pentru maladia de baza, cat si pentru depistarea unor afectiuni ce contraindica sau complica tratamentul.
(2) Dupa efectuarea investigatiei medicale prevazute la alin. (1) va fi intocmita de catre presedintele comisiei de
specialitate teritoriale documentatia necesara trimiterii bolnavului in strainatate, daca este cazul.
(3) Directorul directiei de sanatate publica trimite Directiei generale asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii
documentatia intocmita in conformitate cu metodologia prevazuta in prezentul ordin si insotita de adresa-tip de inaintare, al carei model este prevazut in anexa 5.
(4) Comisia de specialitate teritoriala are obligativitatea de a comunica, in scris, directiei de sanatate publica concluziile
sale, inclusiv conduita medicala de urmat, in maximum 14 zile de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei raspund administrativ, civil sau penal, dupa caz.
(5) Comisia de specialitate teritoriala care recomanda trimiterea la tratament in strainatate are oligatia sa examineze
bolnavul si la intoarcerea acestuia in tara, pentru a stabili beneficiul tratamentului, intocmind un raport medical ce va fi inaintat directiei de sanatate publica, care sa cuprinda date privind starea prezenta a bolnavului.
6) In cazuri exceptionale impuse de natura si gravitatea bolii, precum si pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate
teritoriale pot recomanda ca bolnavii sa se deplaseze in strainatate cu insotitori, costurile deplasarii si cazarii urmand sa fie suportate de acestia, cu exceptia cazurilor in care bolnavul are varsta cuprinsa intre 0-1 an.
(7) In cazul in care apar disfunctionalitati care intarzie intocmirea documentatiei medicale pentru trimitere la tratament in
strainatate mai mult de o luna, directia de sanatate publica va informa Ministerul Sanatatii asupra cauzelor acestei intarzieri, urmand ca acesta sa intervina prin reprezentantii sai pentru rezolvarea problemelor aparute.
Art. 5.
(1) Decizia trimiterii pentru tratament medical in strainatate este adoptata dupa examinarea documentatiei medicale a
bolnavului de catre o comisie a Ministerului Sanatatii, formata din ministrul sanatatii, ministrul secretar de stat pe probleme de asistenta medicala, directorul general al Directiei generale asistenta medicala si directorul Directiei relatii cu Parlamentul, legislatie si contencios.
(2) In cazul in care solicitarile de finantare a tratamentelor in strainatate depasesc fondurile aprobate lunar cu aceasta
destinatie, comisia Ministerului Sanatatii va aproba finantarea tratamentului in strainatate pe baza urmatoarelor criterii de prioritate:
- riscul vital legat de evolutia bolii;
- beneficiul estimat pentru bolnav;
- varsta pacientului.
Art. 6.
(1) Suma in valuta necesara pentru tratamentul in strainatate se comunica de directia de sanatate publica a judetului in
care domiciliaza pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din strainatate.
(2) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (1) si la art. 4 alin. (6) se asigura de Ministerul Sanatatii in limita
bugetului aprobat si se utilizeaza pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizarii si ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise directiei de sanatate publica prin care s-a intocmit documentatia bolnavului.
(3) Asigurarea valutei necesare se face de catre directia de sanatate publica a judetului in care domiciliaza bolnavul, in
conformitate cu regulamentul valutar in vigoare.
Art. 7.
(1) Plata tratamentului se face de catre directia de sanatate publica, de regula, in contul clinicii din strainatate, dupa
efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite in original de la aceasta.
(2) In situatia in care clinica din strainatate solicita achitarea in avans a costului tratamentului sau a unei parti din
acesta, directia de sanatate publica va transmite suma stabilita, solicitand totodata ca la sfarsitul tratamentului sa se transmita documentele justificative pentru costul total al tratamentului.
(3) In cazul unor urgente medicale, pe baza recomandarilor comisiilor de specialitate teritoriale si a aprobarii comisiei
din cadrul Ministerului Sanatatii, pacientul poate efectua tratamentul recomandat in strainatate, cu suportarea cheltuielilor de catre acesta, inclusiv costul transportului sau al insotitorului, daca este cazul, urmand ca in termen de 3 zile de la intoarcerea in tara, pe baza documentelor justificative, sa solicite directiei de sanatate publica decontarea cheltuielilor prevazute la art. 6 alin. (2).
(4) In vederea stabilirii modalitatii de achitare a costului tratamentului in avans sau dupa efectuarea acestuia, directiile
de sanatate publica vor solicita, in corespondenta cu clinicile din strainatate, precizari in acest sens.
(5) In cazul pacientilor care au efectuat tratament in strainatate cu aprobarea Ministerului Sanatatii si pentru care se
solicita de catre clinica din strainatate prezentarea pentru control medical, in urma evaluarii tratamentului, efectuata de catre comisia de specialitate teritoriala, se va considera prioritara asigurarea finantarii pentru acesti pacienti, pe baza recomandarii termenului de prezentare stabilit de clinica din strainatate.
(6) In cazul pacientilor la care suma facturata pentru tratament este mai mica decat suma aprobata, diferenta va putea fi
utilizata in acelasi scop, daca este cazul, in cursul aceluiasi an calendaristic, pe baza aprobarii comisiei Ministerului Sanatatii.
Art. 8.
(1) La plecarea din tara in vederea efectuarii tratamentului, bolnavul sau apartinatorul va semna un angajament prin care
se obliga ca in termen de 3 zile de la intoarcere sa prezinte directiei de sanatate publica documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevazut in anexa 6.
(2) Pacientul sau apartinatorii acestuia vor semna un document de luare la cunostinta despre boala de care sufera,
interventia recomandata, rezultatele asteptate in urma efectuarii interventiei in strainatate, precum si despre riscurile pe care le comporta interventia. Modelul acestui document este prevazut in anexa 7.
(3) In cazul decesului pacientului familia are obligatia sa anunte in termen de 7 zile aceasta situatie directiei de sanatate
publica, in vederea intocmirii decontului de cheltuieli.
Art. 9.
Pentru nerespectarea prevederilor art. 7 persoana vinovata va raspunde material, civil sau penal, dupa caz.
Art. 10.
(1) Este interzisa finantarea retroactiva a tratamentelor efectuate in strainatate de catre bolnavi care nu au avut
aprobarea prealabila a comisiei Ministerului Sanatatii, prevazuta la art. 5.
(2) Directia de sanatate publica are obligatia de a comunica Directiei generale asistenta medicala din cadrul Ministerului
Sanatatii cazurile in care plecarea pacientilor in strainatate in scopul efectuarii unui tratament medical s-a facut fara aprobarea prealabila a comisiei Ministerului Sanatatii.
Art. 11.
Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical in strainatate se aproba de ordonatorul principal de
credite, in limita fondurilor aprobate anual si trimestrial cu aceasta destinatie.
Art. 12.
La intoarcerea in t ara bolnavul are obligatia sa se prezinte in termen de 14 zile la comisia de specialitate teritoriala care
i-a recomandat tratamentul in strainatate.
Art. 13.
Anexele 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 14.
Directia generala asistenta medicala, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii si directiile de sanatate publica
vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
Art. 15.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr.
149/2003 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in M.Of. 126 din 27 februarie 2003.
Art. 16.
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1 ARONDAREA JUDETELOR la centrele universitare medicale in care functioneaza comisiile de specialitate teritoriale si comisiile medicale centrale
1. Centrul universitar Bucuresti
Municipiul Bucuresti
Judetele: Arges, Buzau, Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Braila
2. Centrul universitar Cluj-Napoca
Judetele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj
3. Centrul universitar Timisoara
Judetele: Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara
4. Centrul universitar Iasi
Judetele: Bacau, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iasi, Botosani, Galati
5. Centrul universitar Targu Mures
Judetele: Covasna, Harghita, Mures, Brasov, Sibiu
6. Centrul universitar Craiova
Judetele: Gorj, Mehedinti, Valcea, Dolj, Olt.

ANEXA 2 ATRIBUTIILE comisiilor de specialitate teritoriale
1. Examineaza bolnavul si documentatia medicala, in vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de baza
(clinic, etiologic, functional, histopatologic, topografic, forma si stadiul evolutiv), consemnand totodata si eventualele boli asociate.
2. Recomanda clinica din strainatate unde poate fi efectuat tratamentul necesar.
3. Completeaza procesul-verbal medical care va fi inclus in documentatia medicala ce va fi trimisa directiei de sanatate
publica, al carui model este prevazut in anexa 3.
4. Completeaza fisa speciala prevazuta in anexa 4, pentru bolnavii cu afectiuni hematologice care solicita transplant de
celule STEM hematopoietice.
5. Recomanda internarea bolnavilor, propusi pentru plecare la tratament in strainatate, in clinica din centrul universitar la
care este arondata directia de sanatate publica a judetului in care domiciliaza bolnavul, pentru o investigatie riguroasa de evaluare a stadiului evolutiv al bolii.
6. Analizeaza:
a) masurile terapeutice aplicate in unitatile de specialitate din tara (examen clinic complet, documentatie medicala etc.);
b) starea bolnavului dupa aplicarea tratamentelor respective;
c) recomandarile de tratament in tara (unitate de specialitate, scheme terapeutice, proceduri, metode);
d) eficienta tratamentului aplicat in tara.
7. Recomanda unitatea medicala in care bolnavul urmeaza sa fie tratat, intocmind in acest scop documentatia medicala
necesara, in situatia in care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat in tara.
8. Informeaza pacientul sau apartinatorii acestuia despre boala de care sufera, interventia recomandata, rezultatele
asteptate in urma efectuarii interventiei in strainatate, precum si despre riscurile pe care le comporta interventia.

ANEXA 3 PROCES-VERBAL MEDICAL pentru trimiterea la tratament medical in strainatate, din data de …
Membrii Comisiei de specialitate teritoriale:
1. …, presedintele comisiei;
2. …, membru;
3. …, membru;
4. …, membru;
5. …, membru.
In conformitate cu prevederile …, ne-am intrunit in comisie si am examinat bolnavul/bolnava …, in varsta de …, avand
ocupatia …, buletin/carte de identitate seria … nr. …, domiciliat/domiciliata in …, telefon …, stabilind urmatoarele: …
Concluzii
1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutiva, boli asociate etc.) …
2. Tratamentul efectuat pana in prezent in tara …
3. Tratamentul efectuat pana in prezent in strainatate:
a) locul …;
b) intervalul de timp …;
c) in ce a constat tratamentul …;
d) beneficiul pentru bolnav …;
e) estimarea riscului legat de evolutia bolii …
4. Starea actuala a afectiunii …
5. Recomandari de tratament (al starii actuale) in tara: …
a) Eficienta estimata …
b) Nu beneficiaza de tratament in tara (motivatia completa asupra riscului tratamentului efectuat in tara, comparativ cu
cel care urmeaza sa se efectueze in strainatate) …
6. Recomandari de tratament in strainatate (al starii actuale):
a) scopul (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: operatie, protezare, tratament, recuperare etc.) …;
b) estimarea beneficiului pentru bolnav …;
c) locul (clinica recomandata), tara, orasul, telefon, fax…;
d) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat…;
e) daca bolnavul are nevoie de insotitor – motivare…;
Semnaturile membrilor comisiei de specialitate teritoriale:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Presedinte, …
N.B. Anexa 3 a fost modificatã – a se vedea mai jos cum.

ANEXA 4 Unitatea sanitara … Nr. …/… FISA DE TRIMITERE la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicatiei de transplant de celule STEM hematopoietice
(A se completa cu majuscule toate rubricile, respectandu-se integral toate datele cerute.)
Numele bolnavului …
Prenumele bolnavului …
Numele purtat anterior …, varsta …, sexul …
Locul nasterii …, data nasterii …
Mama …, tata …
Buletin/carte de identitate nr. … seria …, eliberat/eliberata la data …
Organul emitent …, CNP … …
Domiciliul stabil:
Judetul/sectorul …, orasul/comuna …
Str. … nr. …
Bl. …, sc. …, et. …, ap. …
Telefon (domiciliu) …, alte telefoane …
Alte adrese …
Locul de munca (institutia, adresa, telefon) …
Persoane de contact (grad de rudenie, nume, prenume, adresa, telefon) …;
Diagnostic (in detaliu: forma celulara, forma imunologica, stadiul, grupa de risc) …
Data diagnosticului …
Locul diagnosticului: Institutia …
Adresa institutiei …
Telefon …, fax …
Medic …
Elemente de sustinere a diagnosticului (forma celulara, forma imunologica, stadiul, grupa de risc). A se preciza locul
efectuarii examenelor, daca acesta difera de locul diagnosticului:
- examen clinic: …
- examene hematologice: …
- examene citochimice si/sau imunohistochimice: …
- examene biochimice (cu valorile normale ale metodei): …
- examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice): …
- examene citogenice: …
- examene radiologice (imagistice): …
- alte examene: …
Tratament (in detaliu: produs, doze, ritm, zile, raspuns, complicatii pentru fiecare cura): …
Raspuns global (bilant); modul in care a fost apreciata evolutia sub tratament: …
Complicatii la bilant: …
Boli asociate la momentul formularii cererii de transplant (cu precizarea elementelor de sustinere a diagnosticului); orice
modificare survenita ulterior completarii actualului formular permite anularea valabilitatii cererii si a rezolutiei formulate.
- Cardiace: …
- Hepatice: …
- Renale: …
- Infectioase (precizari HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis): …
- Alte boli asociate: …
Examene stomatologice: …
Parafa si semnatura medicului specialist …
Consult neurologic: …
Parafa si semnatura medicului specialist …
Consult psihiatric: …
Parafa si semnatura medicului specialist …
Expertiza psihologica: …
Parafa si semnatura medicului specialist …
Situatia bolii la momentul formularii cererii de transplant: …
Elemente de fundamentare a cererii de transplant: …
Ultimul bilant: data …
Indice Karnofsky (modificat pentru copii) … Testul HIV …
Radiografia toracica (f + p) …
Teste functionale ventilatorii: VEMS … CV … CPT …
FVC (optional) … FEVI (optional) …
Indice de difuziune a CO (optional) …
Puls/AV … TA … ECG …
Ecocardiograma (FEVS) …
EEG (optional) …
Examenul fundului de ochi …
Examenul LCR …
AST/ALT … Bilirubina serica (totala, directa, indirecta) …
Creatinina serica … CI. Creatinina (optional) …
Uree sanguina … Acid uric sanguin …
Hemograma completa: …
Mielograma (nr./data): …
Biopsia medulara (nr./data): …
Consimtamantul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea consimtamantului: …
Martori:
1. Numele si prenumele (in clar) …
Semnatura …
2. Numele si prenumele (in clar) …
Semnatura …
Grupa sanguina … Rh …
Anticorpi iregulari …
Fenotip HLA …
Semnatura si parafa medicului care trimite …
Data formularii cererii complete …
Data analizei cererii …
Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) …
Motivarea formulata de comisie …
Locul de pe lista de asteptare …
Data prevazuta a transplantului …
Centrul …
Alte observatii ale comisiei …
Asigurarea de sanatate/Nr. carnet de asigurat …
Comisia de specialitate teritoriala: …
Presedinte …
Membri:
1. …
2. …
3. …

ANEXA 5 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
(adresa, telefon, fax)
Nr. …/…
Catre
MINISTERUL SANATATII
Directia generala asistenta medicala
Va trimitem alaturat dosarul medical al pacientului …, cu diagnosticul … , care are recomandarea Comisiei medicale de
… pentru trimiterea la tratament medical in …, in vederea efectuarii … .
Va rugam sa analizati si sa dispuneti finantarea cu echivalentul in lei al sumei de …,
din care: cheltuieli de tratament = …;
cheltuieli de spitalizare = …;
cheltuieli de transport = … “
Director, …
Director adjunct financiar-contabil, …

ANEXA 6 ANGAJAMENT
Subsemnatul …, (numele si prenumele) domiciliat in … , (judet, localitate, str., bl., sc., et., ap.) cu buletin/carte de
identitate seria … nr. …, eliberat/eliberata la data de … de …, in calitate de solicitant/apartinator legal (sot/sotie, ruda pana la gradul IV sau reprezentant legal) al tratamentului in strainatate pentru diagnosticul …, aprobat prin (nr. de inregistrare al documentului de aprobare) …, in temeiul art. … din Ordinul ministrului sanatatii nr. 50 din 23 ianuarie 2004, ma angajez ca in termen de 3 zile de la intoarcerea mea in tara sa prezint directiei de sanatate publica a judetului … (municipiului Bucuresti) documentele justificative privind utilizarea sumei de …, aprobata pentru efectuarea tratamentului medical.
Nr. … din …
Semnatura …

ANEXA 7 DECLARATIE
Subsemnatul …, (numele si prenumele) domiciliat in … , (judet, localitate, str., bl., sc., et., ap.) cu buletin/carte de identitate seria … nr. …, eliberat/eliberata la data de … de …, in calitate de solicitant/apartinator legal (sot/sotie, ruda pana la gradul IV sau reprezentant legal) al tratamentului in strainatate pentru diagnosticul …, in temeiul art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 50 din 23 ianuarie 2004, declar ca am luat cunostinta de la comisia de specialitate teritoriala despre urmatoarele informatii referitoare la:
- boala de care sufera pacientul pentru care se recomanda tratament in strainatate;
- tratamentul recomandat in strainatate, precum si riscurile pe care le comporta acesta;
- rezultatele asteptate in urma efectuarii tratamentului in strainatate.
Nr. … din … Semnatura …

http://www.aspbihor.ro/Legislatie%20privind%20sanatatea/Ordin%20nr.%2050%20din%202004%20al%20Ministerul%20
Ordinul ministrului sanatatii nr.50/2004, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.302/ 2004
Sanatatii.pdf

Ordin nr. 302 din 22/03/2004 (Ordin 302/2004) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 295 din 05/04/2004.
Avand in vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in
strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. O.B. 3.137/2004, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii nr.50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Anexa nr. 3 „Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical in strainatate, din data de …” se inlocuieste
cu anexa la prezentul ordin.
Art. II. – Directia generala asistenta medicala, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate
publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-302-din-2004-(NzE5MTI-).htm

Fondul national de solidaritate
Fondul national de solidaritate este un fond special, administrat si gestionat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei in  scopul  de a contribui,  in baza principiului solidaritatii nationale, la reducerea saraciei in familiile aflate in situatii de extrema dificultate.
Temeiul legal: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului National de
Solidaritate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.366/2001.

DESTINATIILE FONDULUI NATIONAL DE SOLIDARITATE
Sumele atrase la Fondul National de Solidaritate vor fi utilizate pentru:
- Cheltuieli cu intretinerea, constructia, amenajarea si modernizarea institutiilor de asistenta sociala
- Ajutoare financiare pentru persoane si familii aflate in situatii de extrema dificultate datorita starii de sanatate sau altor
cauze justificate
- Acordarea de ajutor persoanelor cu afectiuni de sanatate deosebit de grave pentru tratament medical si interventii
chirurgicale in strainatate.
Beneficiarii si sumele acordate potrivit destinatiilor prevazute anterior se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Dacã vi se pare imposibil sau nu ati înteles, intrati aici si cereti ajutor: Salveazã vieti http://salveazavieti.ro
Sau dati informatii mai multe, dacã le cunoasteti.

Pasii necesari obtinerii fondurilor pentru tratament in strainatate. - Se poate pleca la tratament in strainatate, daca tratamentul nu poate fi efectuat in Romania, cu fonduri de la Ministerul Sanatatii – cu dosar pentru tratament in strainatate reglementat prin Ordinul 50/2004 completat de Ordinul 697/2004. – Tratamentul in strainatate poate fi decontat prin Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (prin formularul E112).
Conditii:
 - a. clinica la care se solicita tratament trebuie sa aiba contract cu Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate din tara
respectiva,
– b. clinica este dintr-o tara din UE,
– c. tratamentul pentru afectiune se regaseste printre serviciile medicale prevazute in pachetul se servicii de baza de
care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania. Conform Asociatiei „Salveazã vieti”.

http://isabellelorelai.wordpress.com/

Formularul E112 - informatie vitalã pentru multi bolnavi din România: o prevedere europeanã permite tratamentul la clinici din strãinãtate, pe baza asigurãrii pe care o avem în tarã.

Puteti descarca mai multe documente: Formularul E 112

                                                         Precizari referitor la utilizarea in EU

                                                                                             Reguli

Ordinul Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 - a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11.09.2008.

ANEXA

Norme metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71
 
SECTIUNEA a 10-a
Formularul E 112 "Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru
asigurarea de boala-maternitate"

PARAGRAFUL 1
Dispozitii generale

Art. 39. - (1) Formularul E 112, prevazut in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, este utilizat pentru mentinerea dreptului la prestatiile de boala si maternitate aflate in curs, in cazul persoanei care, dupa ce a dobandit dreptul la aceste prestatii, este autorizata de catre institutia competenta sa revina pe teritoriul statului de resedinta sau sa isi transfere resedinta pe teritoriul altui stat membru.
(2) Formularul E 112 este utilizat si in cazul in care este necesara deplasarea intr-un
alt stat membru pentru a beneficia de tratament medical adecvat.
Art. 40. - (1) Formularul E 112 se adreseaza:
a) lucratorului salariat sau independent ori membrilor de familie ai acestuia care
beneficiaza de prestatii de boala si maternitate in statul competent si care solicita institutiei competente autorizarea intoarcerii pe teritoriul statului membru de resedinta sau a transferului resedintei lor, temporar ori definitiv, pe teritoriul altui stat membru;
b) lucratorului salariat sau independent si membrilor de familie ai acestuia care sunt
autorizati de institutia competenta sa se deplaseze intr-un alt stat membru cu scopul de a primi tratament medical.
(2) Eliberarea formularului E 112 pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) poate fi
refuzata de catre institutia competenta numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sanatatii sale sau acordarea tratamentului medical.
(3) Eliberarea formularului E 112 pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) nu poate
fi refuzata de catre institutia competenta daca tratamentul respectiv se regaseste printre prestatiile acordate in baza legislatiei statului membru pe al carui teritoriu isi are resedinta persoana in cauza, careia nu i se poate acorda un asemenea tratament in statul membru de resedinta in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv, luand in considerare starea curenta de sanatate si evolutia probabila a bolii.

Art. 41. - (1) Prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) se aplica si in cazul membrilor de familie care nu isi au resedinta impreuna cu lucratorul, precum si in cazul pensionarilor si membrilor de familie ai acestuia care isi au resedinta pe teritoriul altui stat decat statul competent.
(2) Institutia de la locul de resedinta al persoanelor prevazute la alin. (1) este
considerata drept institutie competenta sa elibereze formularului E 112.
Art. 42. - Prestatiile acordate in baza formularului E 112 genereaza rambursari pe baza
de facturi.

PARAGRAFUL 2
Procedura emiterii formularului de catre casele de asigurari

Art. 43. - (1) In vederea obtinerii formularului E 112, persoana interesata depune o cerere la casa de asigurari in evidenta careia aceasta este inregistrata ca persoana asigurata.
(2) Dupa efectuarea inregistrarii cererii, casa de asigurari procedeaza la analiza
acesteia, dupa cum urmeaza:
a) verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante; in situatia in care in urma
verificarilor se constata ca persoana nu este asigurata, cererea de eliberare a formularului nu este aprobata, iar acest lucru se comunica in scris solicitantului;
b) analizeaza dosarul medical pentru a verifica indeplinirea conditiei prevazute de art.

22 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71;
c) daca constata indeplinirea conditiilor prevazute la lit. a) si b), elibereaza
formularul E 112.
(3) Termenul maxim de solutionare a cererii de eliberare a formularului E 112 este de 5
zile lucratoare.
(4) Formularul E 112 se completeaza in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la
casa de asigurari, iar celalalt se inmaneaza persoanei solicitante. In situatia in care persoana solicitanta se deplaseaza pentru tratament in Marea Britanie, se completeaza un exemplar suplimentar care se transmite catre Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationale Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne.
Art. 44. - (1) In cazul prevazut la art. 40 alin. (1) lit. a), cererea va fi insotita de
urmatoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de nastere, dupa caz;
b) dosarul medical care va contine inscrisuri medicale si raportul medical prevazut in
anexa nr. 10A la prezentele norme metodologice;
c) confirmarea scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene
sau al Spatiului Economic European in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta, in baza formularului E 112;
d) dovada transferului de resedinta.
(2) Din raportul medical trebuie sa rezulte diagnosticul si tratamentul medical urmat la
o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari, precum si precizarea, in mod explicit si argumentat, ca deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciaza starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
(3) Raportul medical trebuie intocmit de un medic dintr-o unitate sanitara aflata in
relatii contractuale cu o casa de asigurari.
(4) Toate documentele medicale, precum si raportul medical trebuie sa fie datate, semnate
si stampilate.
Art. 45. - (1) In cazul prevazut la art. 40 alin. (1) lit. b), cererea va fi insotita de
urmatoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de nastere, dupa caz;
b) dosarul medical, care va contine, pe langa inscrisuri medicale, raportul medical
prevazut in anexa nr. 10A, din care sa rezulte diagnosticul, precum si recomandarea medicala pentru efectuarea tratamentului;
c) confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene
sau al Spatiului Economic European in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical, in baza formularului E 112, in perioada indicata de persoana solicitanta, pe baza recomandarii medicului curant care intocmeste raportul medical.
(2) Din raportul medical trebuie sa rezulte ca serviciul medical solicitat face parte din
pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, precum si faptul ca acesta nu poate fi efectuat intr-un interval de timp rezonabil in niciuna dintre unitatile sanitare din Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.
(3) In raportul medical intocmit de medicul curant trebuie precizat in mod explicit si
argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat intr-un interval de timp rezonabil in nicio unitate sanitara din Romania.
(4) Raportul medical trebuie intocmit de un medic dintr-o unitate sanitara aflata in
relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania.
(5) Toate documentele medicale, precum si raportul medical trebuie sa fie datate, semnate
si stampilate.
Art. 46. - (1) Formularul E 112 se elibereaza inainte de plecarea persoanei beneficiare.
(2) Formularul poate fi emis si dupa plecarea persoanei beneficiare daca, din motive de
forta majora, nu a putut fi eliberat anticipat. Formularul se elibereaza numai daca nu a fost achitata contravaloarea serviciilor medicale. Din momentul efectuarii platii formularul nu mai produce efectele juridice pentru care este solicitat.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), casa de asigurari intocmeste un referat prin care se
argumenteaza si se justifica situatia de forta majora, document care va sta la baza eliberarii formularului E 112.
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_13077/p_1/2.html

 LEGISLATIE

 OUG NR. 118/1999privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

H.G. NR. 661/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

H.G. NR. 743/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  dispozitiilor

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului  national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare

LEGE NR. 366/2001pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind Infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=21671
http://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28655

 

Scopul Fondului national de solidaritate este acela de a contribui, pe baza principiului solidaritatii nationale, la reducerea saraciei in familiile aflate in situatii de extrema dificultate, la cofinantarea unor programe de servicii socio -medicale, la acordarea de ajutoare materiale persoanelor cu afectiuni de sanatate deosebit de grave pentru tratament medical si interventii chirurgicale in strainatate, la intretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea unor institutii de asistenta sociala si la alte actiuni similare." 

Sumele atrase la Fondul national de solidaritate vor fi tilizate pentru:
a) completarea fondurilor destinate platii alocatiilor acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, ai Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii;
b) alocatii de solidaritate;
c) microcredite pentru persoanele fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale;
d) cheltuieli cu intretinerea, constructia, reparatia, menajarea si modernizarea institutiilor de asistenta sociala;
e) ajutoare financiare pentru persoane si familii aflate in extrema dificultate datorita starii de sanatate sau altor cauze justificate;
f) cheltuieli de administrare a Fondului national de solidaritate, inclusiv cheltuieli de capital;
g) cofinantarea unor programe de servicii socio - medicale;
h) acordarea de ajutor persoanelor cu afectiuni de sanatate deosebit de grave pentru tratament medical si interventii chirurgicale in strainatate;
i) finantarea unor masuri active materializate in programe pentru crearea de locuri de munca, inclusiv programe privind lucrari de interes public.

(2) Sumele acordate pentru destinatiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, cu exceptia celor prevazute la lit. b) si c).

(3) Sumele necesare aprobate de la bugetul de stat, destinate platii prestatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) nu vor fi diminuate cu valoarea veniturilor realizate din Fondul national de solidaritate.

(4) Microcreditele se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, iar procedurile de acordare si cuantumul acestora se stabilesc pe baza Normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului."


Indeminzatii si alocatii
A. Alocatia de stat pentru copii

Incepand cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocatiei de stat pentru copii, prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicata, se stabileste la 32 lei si  se majoreaza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii toti copiii in varsta de pana la 18 ani.
Alocatia de stat pentru copiii se vireaza in conturile personale deschise pentru acestia de catre reprezentantii legali. Sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii se capitalizeaza pana la implinirea de catre acestia a varstei de 14 ani. Dupa implinirea de catre titular a varstei de 14 ani, alocatia de stat poate fi platita direct acestuia, sau, in functie de optiunea acestuia, poate fi capitalizata in continuare in contul personal al acestuia, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.

Documente Necesare
a) Cererea care se face in numele copilului de catre unul dintre  parinti, de catre curatorul sau de catre persoana careia i-a fost dat in plasament familial copilul, se depune astfel:
-  la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in raza carora isi au domiciliul sau resedinta reprezentantii legali,
- la unitatile scolare unde sunt inscrisi copiii si urmeaza o forma de invatamant recunoscuta de lege,
- pentru copiii cu handicap, cererea se depune la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la Serviciile publice de  Asistenta Sociala.
b) Copie dupa certificatul de nastere al copilului.

B. Alocatia complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Beneficiaza de alocatia familiala complementara  familiile formate din sot, sotie si copiii  in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna si care au venituri lunare de pana la 168 lei (RON) pe membru de familie.

Incepand cu luna ianuarie 2008, limita de venituri prevazuta la art. 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de 184 lei (RON)

Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevazut la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 38 lei pentru familia cu un copil;
b) 44 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 49 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 54 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, prevazut la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 54 lei pentru familia cu un copil;
b) 65 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 73 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

Documente necesare
a) cerere tip intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.
b) acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia:
-  acte doveditoare privind veniturile familiei;
- livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei;
- hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este declarat/declarata disparut/disparuta (dupa caz) ;
- hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile  sau executa o pedeapsa privativa de libertate  si nu participa la intretinerea familiei (dupa caz);
- dispozitia primarului privind instituirea tutelei.
- certificatul de incadrare intr-un grad de handicap prezentat de familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza scoala.

C. Venitul minim garantat (H.G. nr. 11 din 09.ianuarie.2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr.  16/2001* privind venitul minim garantat)

Incepand cu luna ianuarie 2008, nivelul lunar al venitului minim garantat prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, este de:
a) 181 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
b) 252 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
c) 314 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
d) 372 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
e) cate 25 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Incepand cu luna ianuarie 2008, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singura, prevazut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 100 lei.

D. Alocatia pentru copiii nou-nascuti
Incepand cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 213 lei.

E. Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiazã de alocatie de stat în conditiile si în cuantumul prevãzut de lege, majorat cu 100%.

Incepând cu luna ianuarie 2008, adultul cu handicap beneficiaza de urmatoarele prestatii sociale:

   a) indemnizatie lunarã, indiferent de venituri:
   1. în cuantum de 187 lei, pentru adultul cu handicap grav;
   2. în cuantum de 154 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
   b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
   1. în cuantum de 84 lei, pentru adultul cu handicap grav;
   2. în cuantum de 63 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
   3. în cuantum de 31 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

Beneficiaza de prestatia sociala prevazuta la art. 58 alin. (4) lit. b) si familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere.

( Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si Hotãrâre nr. 10/2008 din 09/01/2008 privind indexarea cuantumului prestatiilor sociale prevãzute la alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

Documente utile:

- ADMITEREA INTR-UN CENTRU DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA
- ADMITEREA INTR-UN CENTRU DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPATIONALA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
- CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE INTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP CARE NECESITA PROTECTIE SPECIALA

 

DOCUMENTELE NECESARE
pentru

ACORDAREA ÎNDEMNIZATIEI LUNARE  SI A BUGETULUI PERSONAL COMPLEMENTAR
PERSOANELOR CU HANDICAP:

Documente necesare:
 - Cerere
 - CERTIFICAT SAU DECIZIE DE INCADRARE INTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP (în termen de valabilitate)
 - COPIE DUPA B.I. SAU C.I.

DOSARUL SE DEPUNE LA SERVICIUL PUBLIC SAU DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DE CARE APARTINE PERSOANA CU HANDICAP

 
Conform OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, asiguratii au dreptul la:

- concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

 Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani si îngrijirea copilului cu handicap în vârstã de pânã la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereazã de medicul curant, în conditiile si pânã la duratele maxime prevãzute de lege.

Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu duratã de cel mult 30 de zile calendaristice.

În situatia în care copilul este diagnosticat cu boli infecto -contagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unitãtile care acordã asistentã medicalã în specialitatea respectivã, pentru durate stabilite de acesta, în functie de gravitatea afectiunii.

Dacã durata concediului medical depãseste 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurãrilor sociale. (art. I pct. 19 din Ordinul C.N.A.S. nr. 175/2007 si MSP nr. 830/2007. )

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii, dupa caz.

Conform Ordonantei de Urgenta nr.14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.48/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiazã, dupã caz, de urmãtoarele drepturi:

    a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau, dupã caz, stimulent lunar, pânã la împlinirea de cãtre acesta a vârstei de 3 ani, în conditiile de acordare prevãzute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 7/2007, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

    b) concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsã între 3 si 7 ani;

    c) program de lucru redus la 4 ore pentru pãrintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pânã la împlinirea de cãtre acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea pãrintelui;

    d) concedii medicale, acordate în conditiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesitã internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 18 ani;

Actele necesare sunt: dosar cu sina, cerere tip, certificat nastere copil (copie+original); B.I./C.I. mama si tata (copie+original). Informatii suplimentare pot fi solicitate de la sediul DGASPC – sector/judet (dupa caz) unde se depun si actele.
legea 19 /2000 ;  legea 399 /2006  ;  legea 487 /2006 ;  Norme OG 168 /2006 ;  ordin 60 / 2006

 Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in M. Of. partea I nr. 557/23.06.2004 


Sectiunea 3 - Sanatatea si bunastarea copilului

Art. 43
(1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept.
(2) Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare, precum si la medicatia adecvata starii sale in caz de boala este garantat de catre stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul de stat.
(3) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii in domeniul sanatatii sunt obligate sa adopte, in conditiile legii, toate masurile necesare pentru:
a) reducerea mortalitatii infantile;
b) asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare;
c) prevenirea malnutritiei si a imbolnavirilor;
d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre- si postnatala, indiferent daca acestea au sau nu au calitatea de persoana asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
e) informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator;
f) dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala;
g) verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati pentru a primi ingrijire, protectie sau tratament;
h) asigurarea confidentialitatii consultantei medicale acordate la solicitarea copilului;
i) derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor.
(4) Parintii sunt obligati sa solicite asistenta medicala pentru a asigura copilului cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si pentru a preveni situatiile care pun in pericol viata, cresterea si dezvoltarea copilului.
(5) In situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului, chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al acestuia.
(6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor si al copiilor pana la implinirea varstei de un an sunt obligatorii, in vederea ocrotirii sanatatii mamei si copilului, educatiei pentru sanatate, prevenirii abandonului, abuzului sau neglijarii copilului.

Art. 44
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.
(2) Parintilor sau, dupa caz, altor reprezentanti legali le revine in primul rand responsabilitatea de a asigura, in limita posibilitatilor, cele mai bune conditii de viata necesare cresterii si dezvoltarii copiilor; parintii sunt obligati sa le asigure copiilor locuinta, precum si conditiile necesare pentru crestere, educare, invatatura si pregatirea profesionala.

Art. 45
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si de asigurari sociale, in functie de resursele si de situatia in care se afla acesta si persoanele in intretinerea carora se gaseste.
(2) In cazul in care parintii sau persoanele care au, potrivit legii, obligatia de a intretine copilul nu pot asigura, din motive independente de vointa lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinta, hrana, imbracaminte si educatie ale copilului, statul, prin autoritatile publice competente, este obligat sa asigure acestora sprijin corespunzator, sub forma de prestatii financiare, prestatii in natura, precum si sub forma de servicii, in conditiile legii.
(3) Parintii au obligatia sa solicite autoritatilor competente acordarea alocatiilor, indemnizatiilor, prestatiilor in bani sau in natura si a altor facilitati prevazute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.
(4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a informa parintii si copiii in legatura cu drepturile pe care le au, precum si asupra modalitatii de acordare a drepturilor de asistenta sociala si de asigurari sociale.

Art. 46
(1) Copilul cu handicap are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale.
(2) Copilul cu handicap are dreptul la educatie, recuperare, compensare, reabilitare si integrare, adaptate posibilitatilor proprii, in vederea dezvoltarii personalitatii sale.
(3) Ingrijirea speciala trebuie sa asigure dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copiilor cu handicap. Ingrijirea speciala consta in ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor sai ori, dupa caz, situatiei celor carora le este incredintat copilul si se acorda gratuit, ori de cate ori acest lucru este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu handicap la educatie, formare profesionala, servicii medicale, recuperare, pregatire, in vederea ocuparii unui loc de munca, la activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare a personalitatii lor.
(4) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap si ale familiilor acestora in conditii care sa le garanteze demnitatea, sa le favorizeze autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii.

Sectiunea 4 - Educatie, activitati recreative si culturale

Art. 47
(1) Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa ii permita dezvoltarea, in conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale.
(2) Parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor si au obligatia sa inscrie copilul la scoala si sa asigure frecventarea cu regularitate de catre acesta a cursurilor scolare.
(3) Copilul care a implinit varsta de 14 ani poate cere incuviintarea instantei judecatoresti de a-si schimba felul invataturii si al pregatirii profesionale.

Art. 48
(1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, ca institutii ale administratiei publice locale cu atributii in domeniul educatiei, sunt obligate sa intreprinda masuri necesare pentru:
a) facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii;
b) dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri, inclusiv in vederea prevenirii violentei in familie;
c) organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care nu pot raspunde la cerintele programei scolare nationale, pentru a nu intra prematur pe piata muncii;
d) organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au abandonat scoala, in vederea reintegrarii lor in sistemul national de invatamant;
e) respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber, precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si artistica;
f) prevenirea abandonului scolar din motive economice, luand masuri active de acordare a unor servicii sociale in mediul scolar, cum sunt: hrana, rechizite, transport si altele asemenea.
(2) In cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre cadrele didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale, precum si asupra modalitatilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale in cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise.
(3) Copilul, personal si, dupa caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii si de a se adresa in acest sens conducerii unitatii de invatamant, in conditiile legii.
(4) Cadrele didactice au obligatia de a semnala serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.

Art. 49
(1) Copilul are dreptul la odihna si vacanta.
(2) Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si vacanta, sa participe in mod liber la activitati recreative proprii varstei sale si la activitatile culturale, artistice si sportive ale comunitatii. Autoritatile publice au obligatia sa contribuie, potrivit atributiilor ce le revin, la asigurarea conditiilor exercitarii in conditii de egalitate a acestui drept.
(3) Autoritatile publice au obligatia sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, locuri de joaca suficiente si adecvate pentru copii, in mod special in situatia zonelor intens populate. 


 

Hotarârea Guvernului nr. 32 /2006 privind acordarea unui ajutor
Publicata în M.Of. nr. 35/18-01-2007 În temeiul art.1 din Ordonanta Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata prin Legea nr.119/2003, persoanele cu afectiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în tara, pot fi trimise la tratament in strainatate, cheltuielile pentru aceste tratamente fiind suportate din bugetul de stat aprobat in acest scop Ministerului Sanatatii Publice.
De asemenea, conform art.5 alin.(1), lit.h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.366/2001, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Guvernul poate aproba “acordarea de ajutor persoanelor cu afectiuni de sanatate deosebit de grave, pentru tratament medical si interventii chirugicale în strainatate”.
În acest sens, se propune acordarea unui ajutor în valoare de 80.000 euro pentru pacienta Mihu Ioana Alexandra, în vârsta de 24 de ani, din municipiul Sibiu, Str. Nicolae Titulescu nr.11, judetul Sibiu, cu diagnosticul leucemie acuta limfoblastica cu recadere precoce, în vederea efectuarii transplantului medular în clinica de specialitate din Germania.
Cheltuielile necesare efectuarii tratamentului în valoare de 80.000 euro vor fi suportate din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
- Ministerul Sanatatii Publice va aloca suma de 50.000 euro
- Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va aloca suma de 30.000 euro.
Pentru cazul mentionat exista aprobarea si solicitarea din partea Ministerului Sanatatii Publice, în conformitate cu prevederile art.25 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/1999, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.743/2000.
Metodologia de solicitare si aprobare a trimiterii în strainatate a beneficiarului acestui ajutor este cea stabilita de Ministerul Sanatatii prin ordinul ministrului sanatatii nr.50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de cele prezentate, a fost promovata Hotarârea Guvernului privind acordarea unui ajutor.
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei
Gheorghe Barbu
Ministrul sanatatii publice
Gheorghe Eugen Nicolaescu
 

Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament înstrainatate ( PL nr.27/3 februarie 2003)


Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:—Art.1. - Persoanele cu afectiuni deosebitde grave, care nu pot fi tratate în tara, pot fitrimise la tratament în strainatate.“

Legea nr. 119 din 08.aprilie.2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate
 ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 28 din 30 ianuarie 2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, adoptata in temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu urmatoarea modificare:
    - Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    Persoanele cu afectiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate in tara, pot fi trimise la tratament in strainatate."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 12 aprilie 2003

Legea nr.46/21.01.2003
Legea drepturilor pacientului

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 29 ianuarie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
În sensul prezentei legi:
a) prin pacient se întelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;
b) prin discriminare se întelege distinctia care se face între persoane aflate în situatii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin îngrijiri de sanatate se întelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;
d) prin interventie medicala se întelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin îngrijiri terminale se întelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibila îmbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si îngrijirile acordate în apropierea decesului.
ART. 2
Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
ART. 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

CAP. 2
Dreptul pacientului la informatia medicala
ART. 4
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
ART. 5
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
ART. 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
ART. 7
Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul în care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
ART. 8
Informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba româna, informatiile i se aduc la cunostinta în limba materna ori în limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
ART. 9
Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau.
ART. 10
Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
ART. 11
Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
ART. 12
Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

CAP. 3
Consimtamântul pacientului privind interventia medicala
ART. 13
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
ART. 14
Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
ART. 15
În cazul în care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamântul reprezentantului legal nu mai este necesar.
ART. 16
În cazul în care se cere consimtamântul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de întelegere.
ART. 17
(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimtamântul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati în spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
ART. 18
Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
ART. 19
Consimtamântul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamântului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si în interesul pacientului.
ART. 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

CAP. 4
Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului
ART. 21
Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
ART. 22
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
ART. 23
În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie.
ART. 24
Pacientul are acces la datele medicale personale.
ART. 25
(1) Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

CAP. 5
Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
ART. 26
Dreptul femeii la viata prevaleaza în cazul în care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
ART. 27
Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
ART. 28
(1) Dreptul femeii de a hotarî daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

CAP. 6
Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale
ART. 29
(1) În cazul în care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.
ART. 30
(1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute în situatii extreme.
ART. 31
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
ART. 32
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în masura posibilitatilor, mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
ART. 33
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
ART. 34
(1) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
(2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
ART. 35
(1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare.
(2) Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul

 

 


View My Stats

 

http://emedic.ro/Legislatie/437.htm

     
Site realizat de : AS DESIGN Copyright 2008 Asociatia PAVEL
Acasa Despre noi Despre cancer Ce facem Implicate Consiliere Contact